Makonde Ebenholz-Schnitzerei

Makonde Ebenholz-Schnitzerei; Teil eines sog. Lebensbaumes(Tansania)

Makonde Ebenholz-Schnitzerei